Persepolis

Persepolis (staropersky Pársa, novopersky تخت جمشید/پارسه, Tacht-e Džamšíd) je název starověkého města v dnešní íránské provincii Fárs, antické Persidě. Za vlády achaimenovské dynastie byla Persepolis metropolí perské říše, třebaže významné správní a ceremoniální funkce plnily i starší rezidence Susy a Pasargady. Zakladatelem města, ležícího přibližně 40 km od dnešního Šírázu, byl třetí achaimenovský velkokrál Dareios I., přesný rok založení však není znám (většinou se udává rozmezí let 518–515 př. n. l.). Moderní název Tacht-e Džamšíd (Džamšídův trůn) je odvozen od jména legendárního krále Džamšída, starověký název Persepolis (Město Peršanů) je pořečtěnou formou staroperského Pársa.

Hlavním pozůstatkem někdejšího města je rozlehlý palácový komplex, zbudovaný na umělé terase o rozměrech 450 x 300 m při úpatí Kúh-e Rahmát. Někdy se soudí, že již král Kambýsés II. zde zamýšlel postavit svoji rezidenci, teprve Dareios I. však položil po roce 515 př. n. l. základy okázale koncipované audienční síně, zvané Apadana, s přibližně čtvercovým půdorysem o straně dlouhé 60 m. Většinu budov na terase dokončil teprve Dareiův syn Xerxés I. (některé až jeho vnuk Artaxerxés I.), poté zde proběhlo jen minimum změn. Celý soubor palácových budov byl zničen v roce 330 př. n. l. Alexandrem Velikým, který prý osobně Persepolis podpálil jako odplatu za zničení Athén Xerxovými vojsky při řecko-perských válkách v 5. století př. n. l.

Rezidence králů

Jediný přístup na palácovou terasu, místy vystupující až 18 m nad okolní terén, se nachází na severozápadě a tvoří ho dvojité schodiště pocházející z dob Xerxa I. Proč jsou jednotlivé schody vysoké jen 10–11 cm, je dosud nejasné, snad to mělo souvislost s dvorským ceremoniálem (procesí). Hned za schodištěm lze spatřit tzv. Bránu národů, rovněž zřízenou Xerxem, z níž se dochovala jen kamenná kostra s působivými sochami. Každý příchozí, který chtěl předstoupit před achaimenovského velkokrále, musel touto branou projít a byl zde zaregistrován. Při jižní straně brány je dva metry vysoká vodní nádrž z jediného kusu kamene, jež snad sloužila ke kultovní očistě při ceremoniálních obřadech.

Apadana

Rozlehlý palác Apadana, stojící na samostatné, tři metry vysoké terase, sloužil k audiencím a jeho jádrem byla čtvercová hlavní síň se šesti řadami sloupů, po šesti v každé řadě. Sloupy opatřené žlábkováním byly posazeny na mohutné podstavce. Z rohů budovy vystupovaly čtyři čtvercové věže, do nichž se dalo vstoupit z předsíní – jejich funkce byla strážní a skladištní. Fasádu Apadany opticky členily tři vysoké výklenky se zapuštěnou trojicí sloupů, v horní části stěny byl umístěn trojjazyčný nápis krále Xerxa I., jenž celý komplex dokončil.

Na severní a východní straně se do přijímací síně vstupovalo po schodištích, jejichž stěny jsou bohatě zdobeny reliéfy – patří k nim nejslavnější výjevy z dvorského života, jež se z dob staré perské říše vůbec zachovaly (trůnící Dareios I., kopími vyzbrojení Nesmrtelní atd.). I z tohoto důvodu je Apadana patrně nejvýznamnější stavbou Persepole.

Dareiův palác

Obytný palác krále Dareia stál u jihozápadní věže Apadany a jeho staroperské pojmenování bylo Tačara. Také tato budova, dokončená Xerxem I. a přestavěná Artaxerxem III., stála na 2,5 m vysoké terase, přičemž směrem na jih se otevírala do široké sloupové předsíně, opatřené po stranách strážnicemi. Centrálním prostorem byla obdélníková síň podpíraná dvanácti sloupy, dochované reliéfy zobrazují vojáky střežící bezpečnost achaimenovského velkokrále a motivy boje.

Xerxův palác

Jihovýchodně od Tačary se rozkládal mnohem rozsáhlejší obytný palác krále Xerxa, nazývaný ve staroperštině Hadiš. Tvořilo jej rozlehlé nádvoří, na jehož severní straně se patrně nacházel chrám ohně, a celá řada složitě členěných místností spolu se čtvercovou branou – ta vystupovala do sousedního nádvoří obdélníkového půdorysu. Xerxův palác stojí přímo na skalním podloží, tedy na nejvyšším bodě přirozené vyvýšeniny, což mělo za následek některé zvláštnosti v jeho konstrukci. Z hlavního nádvoří se vstupovalo do velké rozlehlé síně, jejíž střechu neslo 36 sloupů. Reliéfní výzdoba se svými motivy podobá výzdobě na Dareiově paláci.

Správní okrsek

Nádvoří přiléhající k Apadaně, mající tvar písmene L, lemovala uvnitř palácové terasy mohutná zeď z nepálených cihel, která oddělovala tuto část rezidence od správního okrsku. Přicházelo se sem tzv. Vojenskou cestou od Brány národů a prvním objektem, jejž návštevník spatřil, byla Nedokončená brána mohutné obdélníkové dispozice. Jak již název napovídá, brána byla v době, kdy Alexandr Veliký Persepolis zničil, stále ještě ve výstavbě.

Na východní straně sousedily s branou správní budovy, v nichž bylo při archeologických vykopávkách odkryto zkuba 30 000 hliněných tabulek s texty týkajícími se převážně budování Persepole; tabulky byly psány elamským písmem a jazykem. Směrem na jih leželo čtvercové vnitřní nádvoří, ukončené Palácem tisíce sloupů, trůnním sálem Xerxa I. Tato budova, dostavěná až za vlády Artaxerxa I., sestává z mohutné předsíně sevřené mezi dva věžovité trakty na rozích a vlastního sálu, jenž svou rozlohou překonává obdobný sál Apadany.

Podél východní strany Paláce tisíce sloupů se táhla řada kuchyní, které odděloval na severu úzký prostor od budovy považované dnes za hodovní síň dvořanů a úředníků. I zde měla část obrácená do nádvoří podobu sloupové předsíně, jen mnohem menší než u přilehlého paláce. Na jihu vyplňoval roh terasy složitě strukturovaný objekt Pokladnice, sloužící ve starověku jako finanční centrum perské říše – účel budovy potvrdilo množství zde nalezených hliněných tabulek.

Okolí rezidence

Mimo vlastní terasu směrem na východ se nachází 26 m hluboká cisterna, měřící v horní části 4,7 m². Sloužila ke shromažďování dešťové vody, nikoli tedy jako studna, a ústila do ní řada kanálků vytesaných ve skále – to obyvatelům rezidence poskytovalo jeden ze zdrojů užitkové vody a při přívalových deštích na jaře a na podzim chránilo rezidenci před zaplavením (přebytečnou vodu odváděla soustava jiných kanálů pryč od terasy). V téže oblasti, 40 m nad úrovní terénu, je ve skalnatém svahu vyhloubena hrobka krále Artaxerxa II., známého protivníka Řeků z Xenofontova díla Anabasis. Má podobu neúplného kříže a byla bohatě zdobena reliéfy a polosloupy. Další podobná hrobka – Artaxerxa III. – je jihovýchodně od palácové terasy, na rozdíl od prvé však nebyla nikdy dokončena.

Z obytných čtvrtí Persepole, zbudovaných z nepálených cihel, se toho do dnešních dob mnoho nedochovalo, nelze ale vyloučit, že důkladnější archeologický výzkum přinese ještě mnohá překvapení.

Historie vykopávek

Ačkoli ruiny Persepole přitahovaly pozornost evropských cestovatelů a vyslanců již od raného novověku, první systematický archeologický výzkum podnikl až Ernst Herzfeld v letech 1931–1934/1935 a po něm Erich F. Schmidt z Oriental Institute Chicagské univerzity – zkoumána byla stejně jako v pozdějších případech především rezidence. Ve čtyřicátých letech převzala péči o průzkum lokality Íránská správa antických památek, nejprve pod vedením André Godarda, později A. Tádžvidího. V současnosti je oblast rezidence plně zabezpečená a zčásti zrestaurovaná, mj. i zásluhou Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Giuseppe a Ann Britt Tiliovi).

Literatura

  • Matheson, S. A.: Persien. Ein archäologischer Führer, Stuttgart 1980, s. 299–314.
  • Rashad, M.: Iran, Ostfildern 2006, s. 242–259.

Externí odkazy

Шаблон:Commonscat

Odeslat komentář
Tipy a rady
karbasiha
1 March 2017
آران وبیدگل با جاذبه های گردشگری کویر مرنجاب و دریاچه نمک خانه های قدیمی و تاریخی اکرمی بنی طبا آسیاب عصاری مسجد قاضی زیارت محمد هلال خانه کرباسی ها
added at 10.17: آران وبیدگل با جاذبه های گردشگری کویر مرنجاب و دریاچه نمک خانه های قدیمی و تاریخی اکرمی بنی طبا آسیاب عصاری مسجد قاضی زیارت محمد هلال خانه کرباسی ها
added at 10.25: ورودی برای کویر بستگی به اتوبوس یا سواری متفاوت است200000 ریال برای سکونت در خانه باغ شاکر با غذا هر نفر زیر 750000 است تومان قیمت بقیه غذا و خوراکی و کرایه ها و.... قیمت ها ارزان است. قیمت شتر سواری موتور سواری و ... قیمت بطری آب و غذا مناسب است ولی بهتر است ازداخل شهر بخرید و مردم اینجا خیلی ساده و خونگرم هستند و ...غذاهای محلی خیلی لذیذ هستند . با راهنمای محلی گردشگری کویر و دشت مرنجاب (آران و بیدگل )باید به کویر بروید . رعایت فرهنگ مردم لازم است . (بدون حجاب بودن و رقص ممنوع است )
aran arony
28 February 2017
آران وبیدگل با جاذبه های گردشگری کویر مرنجاب و دریاچه نمک خانه های قدیمی و تاریخی اکرمی بنی طبا آسیاب عصاری مسجد قاضی زیارت محمد هلال خانه کرباسی ها
Dela Nf
3 November 2018
This picture belongs to a bas-relief at Persepolis, representing a symbol in Zoroastrianism for Nowruz. Magnificent place,so much history...such an honor to walk where the greatest kings used to walk!
Alireza
7 October 2014
Artistically cut stones used to be joined together using lead clips to make them resistant to earthquakes. Metal clips must be replaced or more cracks in the stones would appear over time.
Alireza
7 October 2014
It is speculated that in this wonderful carving the lion and the cow are symbols of spring and winter. The lion conquers over the cow as the first day of spring (Nowruz) emerges.
Yasi. Pkh
14 February 2019
All tourists must see this place to see and understand great iran.i impressed and enjoy here
Alireza
7 October 2014
Two giant sphinxes depicted with bull's body, eagle's wings, and bearded man's head are standing at the eastern doorway of the Gate of All Nations.
Siavash Razavi
23 July 2021
Persepolis (/pərˈsɛpəlɪs/; Old Persian: ????????????????; New Persian: تخت جمشید‎, romanized: Takht-e Jamshīd, lit. 'Throne of Jamshid') was the ceremonial capital of the Achaemenid Empire (c. 550–330 BC).
Karan Hotel

počínaje $99

InterContinental Al Jubail

počínaje $276

SAS Hotel Al Jubail

počínaje $175

Family house

počínaje $296

Golden Tulip - Al Jubail Hotel

počínaje $85

Park Inn by Radisson Jubail Industrial City

počínaje $0

Doporučené památky v okolí

Vidět vše Vidět vše
Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Ka‘ba-je Zardošt

Ka‘ba-je Zardošt (Zarathuštrova Ka‘ba) je věžovitá kultovní stavba v

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Naqsh-e Rajab

Naqsh-e Rajab (alt: Naqš-e Rajab) is an archaeological site just east

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Nakš-e Rustam

Nakš-e Rustam (Rustamův obraz) je pojmenování skalní stěny nedal

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Tomb of Cyrus

The Tomb of Cyrus is the burial place of the ancient Cyrus the Great

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Pasargady

Pasargady (klínopisně , novopersky پاسارگاد) byly hlavním městem sta

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Tomb of Hafez

The Tomb of Hafez and its associated memorial hall, the Hāfezieh, are

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Arg of Karim Khan

The Arg of Karim Khan (Persian: ارگ کريمخاني ɑrge KɑrīmKHănɪ

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Shah Cheragh

Shāh Chérāgh (Persian: شاه چراغ) is a tomb of the brothers Ahmad and

Podobné turistické atrakce

Vidět vše Vidět vše
Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Chrám Athény Niké

Chrám Athény Niké je malý starověký chrám na aténské Akropoli se čtyřm

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Erechtheion

Erechtheion od jihozápadu Erechtheion od východu Karyatidy (korai)

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Pasargady

Pasargady (klínopisně , novopersky پاسارگاد) byly hlavním městem sta

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Copán

Copán byl po městech Dzibilchaltún a Tikal třetím největším městem

Přidat do seznamu přání
Byl jsem tady
Navštívil
Ħaġar Qim

Ħaġar Qim (vyslov ćadžar qim), psáno také Hagar Qim, patří k nejznám

Podívejte se na všechny podobné místa